Audit

Audit

Externý audit je spôsob preskúmania finančných informácií spoločnosti.


Ponúkame pohľad nezávislej osoby na účtovnú závierku spoločnosti. Vykonávame štatutárny audit v zmysle medzinárodných štandardov pre obchodné spoločnosti, neziskové organizácie, fondy, rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj pre obce, audit priebehu investičných zámerov.


Poradíme Vám pri zostavení ÚZ, preveríme správnosť vedenia účtovnej evidencie aj bez povinného auditu. Overíme využitie zdrojov z grantov EU, štátnych dotácií a overíme využitie 2 % z daní daňovníkov

Počiatočná konzultácia

Na základe Vašich potrieb poskytneme audítorské služby s dlhoročnou aktívnou praxou, s vysokou odbornosťou a skúsenosťami audítora vo všetkých oblastiach národného hospodárstva.

Zhodnotenie

Na základe zistených skutočností vypracujeme informácie pre akcionárov a spoločníkov firiem, zhodnocujeme finančné hospodárenie danej spoločnosti a na požiadanie vypracujeme návrh riešení a opatrení. Overujeme výročné správy, na požiadanie výročné správy aj vypracujeme.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme poskytnúť služby z rôznych odvetví priemyslu.